الرقي للإنجاز

  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Research/Pages/default.aspx, A researcherhttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Research/pages/default.aspx, باحث
   باحث
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/academics/Undergraduate, An undergraduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/academics/Undergraduate, البكالوريوس
   البكالوريوس
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/academics/graduate, A graduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/academics/Graduate, الدراسات العليا
   الدراسات العليا

Committees

​​Oraganizing Institutions:

Main Organizer:

 • Effat University, Jeddah, KSA
Co-o​​​​rganizer:

 • Marmara University, Turkey

Steering Committee​​​

​Chair:

 • Dr. Haifa Jamal Al-Lail, Effat University President.
 • Dr. Mervat Chuman, Assistant Professor & Provost
 • Dr. Mady Mohamed, Professor & Dean for Deanship of Graduate Studies & Research
 • Dr. Edib Smolo, Effat University, KSA​

​Conference Organization Committees

Confer​​​ence Chair:   

 • Dr. Edib Smolo, Effat University, KSA
 • Organizing Committee:
 • Dr. Mervat Chuman, Effat University, KSA
 • Dr. Uzma Javed, Effat University, KSA
 • Dr. Murat Yaş, Marmara Unviersity, Türkiye
 • Dr. Mahmut Sami Güngör, Marmara Unviersity, Türkiye

Scientific Committee:

 • Dr. Rozina Shaheen, Effat University, KSA, The Chair
 • Dr. Ahmed Bensaida, Effat University, KSA
 • Dr. M. Kabir Hassan, University of New Orleans, USA
 • Dr. Mirzet Šeho, Monash University Malaysia, Malaysia
 • Dr. Alam Asadov, Prince Sultan University, KSA
 • Dr. Hanan Almadani, Effat University, KSA
 • Dr. Norhanim Mat Sari, Putra Business School, Malaysia
 • Dr. Abdulaziz Almaktoom, Effat University, KSA
 • Dr. Zainah Qasem, Effat University, KSA
 • Dr. Youssef Nader, Novosibirsk State University, Russia
 • Dr. Sarah Osailan, Effat University, KSA
 • Dr. Tariq Alzubi, University of Jordan, Jordan
 • Dr. Lindos Daou, Effat University, KSA
 • Dr. Hasan Balfaqih, Effat University, KSA

Program​ Committee:          

 • Dr. Mahees Raheem, Effat University, KSA
 • Mrs. Lamiaa Ghamri, Effat University, KSA
Live-Chat